Enebymäklarens integritetspolicy 

Enebymäklaren värnar om din integritet, i vår integritetspolicy här nedan kan du läsa om hur vi skyddar och hanterar dina uppgifter och vilka dina rättigheter är.

Personuppgiftsansvarig 

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen på Gary Dambergs Fastigheter AB (Enebymäklaren), 559139-1494, är aktiebolagets ägare, Gary Dambergs, Byamansgatan 37 60209 Norrköping, Tel: 011-10 28 10. Vid frågor om vår integritetspolicy eller önskemål om utdrag om vilka av dina personuppgifter vi behandlar kontaktar ni eller på ovan telefonnummer. Gary Dambergs Fastigheter AB (Enebymäklaren) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande svenska lagar samt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).
 

Vilka uppgifter samlar vi in? 

Oftast är det uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med visat intresse för någon bostad eller någon av våra tjänster, t ex värdering, visningsbokning m.m. Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, mailadress och telefonnummer. I de fall du är köpare eller säljare så samlar vi även in kontouppgifter samt kopia av ID-handling. Besöker du hemsidan www.enebymaklaren.se och godkänner cookies så lagrar vi även ditt ip-nummer av statistiska skäl i Google Analytics.
 

Vad är ert syfte med insamlingen och att spara uppgifterna? 

Uppgifterna används i första hand för att erbjuda dig som kund en fastighetsmäklartjänst. Detta innefattar bland annat köp eller försäljning av bostad, värdering, fullfölja avtal, erbjuda tilläggstjänster samt hantering vid deltagande i tävlingar eller annan anordnad aktivitet.
 

På vilka grunder sparar ni uppgifterna? 

Det är främst på nedanstående grunder mellan vårt företag och dig som kund som vi behandlar och sparar dina uppgifter:
 

  • Avtal: då ett avtal mellan oss och dig som kund så kräver. Exempelvis vid uppdragsavtal och köpekontrakt. 
  • Intresseavvägning: detta innebär att vårt intresse för att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av dina personuppgifter, t ex. spara kontaktuppgifter för att kontakta en intressent efter visning. 
  • Lagkrav: vi har arkiveringsskyldighet i 10 år efter avslutad bostadsaffär enligt Fastighetsmäklarlagen. Även Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Bokföringslagen är något vi ansvarar för att följa. 
  • Samtycke: då du själv samtyckt till att vi sparar dina uppgifter.

 

Delar ni/säljer ni uppgifterna med någon tredje part? 

Vi säljer aldrig uppgifter till någon utomstående tredje part. Däremot delar vi, vid behov, uppgifterna med samarbetspartners om så krävs. Exempel på sådan delning kan vara till vårt fotoföretag eller besiktningsfirma.
 

Vilka är mina rättigheter? 

Som kund hos oss har du alltid rätt att ha kontroll över dina uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning följande rättigheter:
 
Att begränsa behandling av personuppgifter:
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta eller om du inte vill ta emot marknadsföring som baserar sig på uppgifterna i våra register.
 
Att bli raderad:
Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter raderas hos oss. Observera att undantag för denna regel är om vi måste behålla dom för gällande lagstiftning (se ovan).
 
Till dataportalitet:
Du kan ha rätt att begära ut uppgifter i maskinläsbart format i syfte att använda dom hos ett annat företag om våra rättigheter att behandla dina uppgifter grundar sig i samtycke eller för att fullgöra avtal med dig enligt ovan. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss.
 
Att göra invändningar:
Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse) exempelvis att slippa direktmarknadsföring. Du har även rätt att invända mot de fall vi använder intresseavvägning/berättigat intresse som laglig grund till hanteringen. I det senare fallet behöver vi kunna visa en tvingande berättigande anledning att den aktuella behandlingen väger tyngre än dina rättigheter, intressen och friheter. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.
 
Till rättelse:
Om vi har felaktig information om dig så har du alltid rätt att få den rättad.
 
Till tillgång (sk. registerutdrag):
Om du vill veta vilken information vi behandlar om dig så har du alltid rätt att begära ut ett utdrag över vilka uppgifter vi handhar.
 

Vart vänder jag mig om jag har klagomål? 

Om du skulle ha na gra klagoma l avseende va r behandling av dina personuppgifter har du ra tt att la mna dessa till den nationella tillsynsmyndigheten. I Sverige a r det Integritetsmyndigheten IMY som ansvarar fo r tillsynen av personuppgiftsansvariga pa den svenska marknaden.